ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่

 ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรสาคร 

 

นางสาวสวาท  แซ่ตัน
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรสาคร
 
 

นายธนภู  พิมพันธ์
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการและกิจการพระพุทธศาสนา

 

นางจุไรรัตน์ มีศิริ
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นายอิทธิธร สีเหลือง
นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ
นางสาวนิชาภา เวชประสิทธิ์
นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ

 

นางสาวศิริพร  ศรศิลป์
นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ

นางสาวอัมพร​ ​ฉิมน้อย
นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ


 

นางสุทธิรัตน์  พรตระกูลพิพัฒน์
เจ้าหน้าที่

นายมานะ  สินเอี่ยม
เจ้าหน้าที่


image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 202,925