ผู้บริหาร

 ผู้บริหารสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด 

 

นางอนงค์รักษ์ กันธิยาใจ
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรสาคร

 

นายธนภู  พิมพันธ์
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
นางสาวฐานิศวร์  เลิศนนทพัฒน์
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
นางจุไรรัตน์  มีศิริ
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

 

นายอิทธิธร  สีเหลือง
นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ
นางสาวอัมพร​ ​ฉิมน้อย
นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ
นางสาวศิริพร  ศรศิลป์
นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ

 

นางสุทธิรัตน์  พรตระกูลพิพัฒน์
เจ้าหน้าที่
นายณัฐพล โฉมงาม
เจ้าหน้าที่

 


image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 43,299